POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB
http://www.albamiel.es/


I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Albamiel (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.
Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:
• El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) .
• El Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació de el Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
• El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals
El responsable de l'tractament de les dades personals recollides en Albamiel és: Juan Miguel Martínez Martínez, amb NIF: 07539456X (en endavant, responsable de l'tractament). Les seves dades de contacte són les següents:
direcció:
Carrer Rius Roses 87-1D
02004 Albacete
Telèfon de contacte: 649448097
E-mail de contacte: apicultor040@gmail.com
Registre de dades de caràcter personal
Les dades personals recollides per Albamiel, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'responsable de l'tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot consultar a el lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Albamiel i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest.
Principis aplicables a l'tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
• Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
• Principi de limitació de l'termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
• Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable de l'tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.
Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten en Albamiel són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 de l'RGPD.
Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Albamiel es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada de l'consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.
En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

¿Perquè fins recaptem i utilitzem els seus dades personals?
Per lliurament dels nostres productes i informació dels mateixos
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 13 de l'RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Albamiel. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
Albamiel es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.
No obstant això, pel fet que Albamiel no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable de l'tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 de l'RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l'tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.
Drets derivats de l'tractament de les dades personals
L'Usuari té sobre Albamiel i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l'tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD:
• Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Albamiel està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Albamiel hagi realitzat o realitzi, així com , entre altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
• Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
• Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment a l'tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de l'tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d'l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
• Dret a la limitació de l'tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació de l'tractament quan impugnadane l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable de l'tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat a el tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre de l'responsable de l'tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable de l'tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
• Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Albamiel.
• Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l'tractament amb la referència "RGPD-http: //www.albamiel.es/", especificant:
• Nom, cognoms de l'Usuari i còpia de l'DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
• Domicili a efecte de notificacions.
• Data i signatura de la persona sol·licitant.
• Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:
Adreça postal:
Carrer Rius Roses 87-1D
02004 Albacete
Correu electrònic: apicultor040@gmail.com
Reclamacions davant l'autoritat de control
En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable de l'tractament pugui procedir a la mateixa a la Així, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.
Albamiel es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l'Usuari.
Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 21 de novembre 2018 per adaptar-se a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).